Elastyczne rozwiązania dla Twojej firmy

Outsourcing – strategiczny wybór

Kadry i płace

Outsoucing kadr i płac. Świadczymy usługi w zakresie m.in.:

 

 • przygotowanie właściwych dokumentów niezbędnych do zatrudnienia nowych pracowników
 • przygotowanie umów o pracę oraz potrzebnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem
 • przygotowanie aneksów do umów lub porozumień zmieniających
 • administrowanie teczkami pracowników
 • zarejestrowanie, wyrejestrowanie i rejestracja zmian nowych pracowników w ZUS
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów
 • administrowanie czynności związanych z Komornikiem
 • przygotowanie Świadectw Pracy
 • dostarczanie danych do raportów GUS
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie dostarczonych przez Klienta danych (nadgodziny, urlopy, wszelkiego rodzaju absencje mające wpływ na wynagrodzenie, rozliczanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego/służbowego) oraz innych dodatków i potrąceń (składki na fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), stosownie do uzgodnionego zakresu uzgodnionego w umowie oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego i Regulaminem Wynagradzania Klienta
 • rozliczanie umów cywilno – prawnych, członków zarządu, członków rad nadzorczych
 • naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa zgodnie z przepisami prawa polskiego
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami prawa polskiego
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - płaconych przez Pracownika, Pracodawcę i Budżet Państwa zgodnie z przepisami prawa polskiego
 • kontrola wyników naliczania płac
 • rozliczanie na liście płac rat i odsetek spłacanych pożyczek oraz świadczeń z Funduszu Socjalnego
 • rozliczanie na liście płac rat pożyczek oraz składek w ramach Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, Ubezpieczenia grupowego, medycznego
 • naliczanie innych potrąceń z wynagrodzeń Pracowników, związanych z ich zadłużeniem w stosunku do pracodawcy oraz organów administracji państwowej
 • obsługa ubezpieczenia społecznego Pracowników w zakresie prowadzenia ewidencji wypłaconych świadczeń
 • sporządzanie pliku przelewu wynagrodzeń pracowników w uzgodnionym formacie systemu bankowego
 • przekazanie miesięcznych informacji podatkowych (informacja wg dawnego PIT8A) w formie pliku elektronicznego oraz przygotowanie informacji rocznych PIT-4R i PIT-8AR i ich dystrybucja do odpowiednich Urzędów Skarbowych
 • sporządzanie informacji podatkowej IFT-1, PIT 11, PIT 40
 • przygotowanie i generowanie raportów rozliczeniowych ZUS oraz dokonanie teletransmisji do ZUS, następnie przekazanie deklaracji rozliczeniowej DRA do Klienta
 • generowanie ustalonych raportów dotyczących danych kadrowo-płacowych Pracowników
 • rozliczanie czasu pracy kierowców, zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców

Łącząc sprawdzone procesy, wiedzę i doświadczenie specjalistów oferujemy gwarancję najwyższej jakości usług. Zapewniamy dyskrecję przy realizacji projektów.

Oferowany przez nas outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych Państwa firmy i zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji płacowej.